CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
  • Đúng nguời – đúng việc
  • Luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên  từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đến  các ứng viên có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm công tâm, công khai, không phần biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác.
CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
  • Xem đào tạo là phương thức  hỗ trợ quá trình phát triển  nghề nghiệp của nhân viên.
  • Mọi thành viên đều được khuyến khích  nâng cao trình độ và kiến thức, dù bằng hình thức tham gia  các khóa học nội bộ do công ty tổ chức  hay qua các khóa đào tạo bên ngoài .
  • Công tác đào tạo sẽ được tiến hành dựa trên đề xuất của từng bộ phận và dựa vào nguồn lực hiện có và cả mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên.
CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI

Chính sách trả tiền lương, tiền thưởng của công ty dựa trên mục tiêu công bằng, nâng cao hiệu quả làm việc và đảm bảo tính cạnh tranh chung trên thị trường.

Lương được trả căn cứ vào:

  • Trách nhiệm khác nhau của từng vị trí công việc.
  • Mức độ kiến thức và kỹ năng của nhân viên.
  • Hiệu quả công việc.