Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư
Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư

Project Description

Owner:   Samwha
Location:   Long Duc Ip, Long Thanh Dist., – Dong Nai Province

Workscope

Design & build (D&B)